Güneş Enerji Sistemi için Nerelerden izin almamız gerekiyor?

Güneş panelleri ve bunlar ile çalışan değişik ürünler.

Güneş Enerji Sistemi için Nerelerden izin almamız gerekiyor?

İleti ayagci 03 May 2012, 08:29

Herkese Günaydın,
500kw üzerinde bir solar sistemi kurmak için izin almamız gerekiyor.Ama ben bu izinlerin nereden hangi izinlerin alınacağını bilmiyorum.
Aşama Aşama anlatırsanız çok sevinirim.
ayagci
 
İleti: 2
Kayıt: 03 May 2012, 08:11

Ynt: Güneş Enerji Sistemi için Nerelerden izin almamız gerek

İleti ayagci 21 May 2012, 09:06

bu sitenin bir takipçisi dahi yok mu??
ayagci
 
İleti: 2
Kayıt: 03 May 2012, 08:11

Ynt: Güneş Enerji Sistemi için Nerelerden izin almamız gerek

İleti Solar 09 Haz 2012, 12:44

Milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek olmanıza karşın nasıl yapılacağını bilmemeniz garip.

Temel de 3 kaynak vardır; Yasa-->Yönetmelik-->Tebliğ


GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

Gerekli bilgiler;
http://www.tbmm.gov.tr
http://www.enerji.gov.tr
http://www.eie.gov.tr
http://www.epdk.gov.tr
http://www.teias.gov.tr/


Kod: Tümünü seç
29 Mayıs 2012 SALI   Resmî Gazete   Sayı : 28307
YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN
LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, güneş enerjisine dayalı YEK destekleme mekanizmasına tabi olarak yapılacak üretim lisans başvurularından aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için birden fazla başvurunun bulunması halinde, başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanı ve/veya olanları belirlemek için Kanunda belirlenen süre boyunca uygulanmak üzere, Kanuna ekli I sayılı Cetvelde öngörülen fiyatların eksiltilmesi yöntemi ile yapılacak yarışmanın usül ve esaslarının belirlenmesini ve yarışmaya katılacak tüzel kişilerin yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/C maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aynı bölge: Bakanlık tarafından ilan edilen alan dahilinde GES bağlanabilir kapasitesi açıklanan Trafo Merkezleri ve bağlantı hatlarını kapsayan bölgeyi veya coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği veya çakıştığı bölgeyi,
b) Aynı trafo merkezi: Lisans başvurusu aşamasındaki birden fazla üretim tesisinin bağlanması talep edilen Bakanlık tarafından ilan edilen alan dahilinde GES bağlanabilir kapasitesi açıklanan trafo merkezini,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
d) GES: Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santralini,
e) GES eksiltme bedeli: Üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten başlamak üzere kanunda belirtilen süre boyunca GES’te üretilen net elektrik enerjisi için birim kWh başına Kanunun eki 1 sayılı cetvelde yer alan GES’e uygulanacak fiyattan; ABD Doları cent/kWh cinsinden düşülecek bedeli,
f) GES fiyat eksiltme anlaşması: Yarışma neticesinde belirlenecek GES eksiltme bedeline göre YEK Destekleme Mekanizması için uygulanacak anlaşmayı,
g) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
ğ) Komisyon: Teklif açma ve değerlendirme için TEİAŞ bünyesinde oluşturulan komisyonu,
h) Santral sahalarının çakışması: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasının tamamını kapsaması hâlini,
ı) Santral sahalarının kesişmesi: Bir santral sahasının diğer bir santral sahasını kısmen kapsaması ve/veya birbirlerini etkilemesi hâlini,
i) Sıralama: Yarışma sonucunda aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için verilen GES Eksiltme Bedeli tekliflerinin en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmasını,
j) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen ve yukarıda yer almayan tanım ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanım ve kısaltmalar geçerlidir.İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları

Yarışmaya katılım
MADDE 4 – (1) Elektrik piyasasında güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan üretim lisansı başvurularından EPDK tarafından yarışma yapılmak üzere TEİAŞ’a bildirilen başvurular, yarışmaya katılabilecek GES projeleri olarak ilan edilir. Yarışmaya katılabilecek GES projelerine ilişkin listeler, TEİAŞ’ın internet sayfasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi için Trafo Merkezi bazında yayımlanır.
(2) Listelerde; projelerin adı, kurulu gücü, trafo merkezinin GES bağlanabilir kapasitesi ile ilgili bilgiler yer alır.
(3) Bu Yönetmelikte belirlenen belgeleri eksiksiz olarak TEİAŞ’a sunan başvuru sahibi yarışmaya katılabilir. Yarışma TEİAŞ’ın belirlediği yer, gün ve saatte yapılır.

Başvuru esasları
MADDE 5 – (1) Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri bölge ve/veya trafo merkezleri ile yarışmaya katılacakları kurulu güçlerine ilişkin bilgiler ve yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ’ın internet sayfasında yayımlanır. Bu şirketlere, TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilir. Davet yazısı ekinde; GES Eksiltme Bedeli teklif mektubu formu, taahhütname örneği ve kati ve süresiz banka teminat mektubu örneği bulunur. TEİAŞ’ın internet sayfasındaki yayım tarihi ile teklif verme tarihi arasındaki süre 30 takvim gününden az olamaz.
(2) Şirket, teklifini üzerinde tüzel kişinin ticaret unvanı, proje adı ve EPDK tarafından verilen arşiv numarası yazılı, üzeri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmış şirket kaşesi basılı kapalı zarf içerisinde, TEİAŞ tarafından belirtilen yer, gün ve saatte belirlenen adrese teslim ederler. Kapalı zarfın içerisinde;
a) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri,
b) Ek - 1’de yer alan taahhütname,
c) Kati ve süresiz banka teminat mektubu,
ç) Şirketin tebligata esas adresi,
d) Ayrı bir kapalı zarf içerisinde şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı ve kaşeli Ek - 2’de yer alan teklif mektubu formu,
bulunur.
(3) Zarflar teslim edildikten sonra teklifte değişiklik yapılamaz.
(4) Her bir teklif için sunulacak banka teminat mektubu tutarı, her bir MW’ın virgülden sonraki ilk basamağın yukarı yuvarlanmasıyla elde edilen rakamın onbin TL ile çarpılması ile elde edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, ilgili proje işletmeye girinceye kadar TEİAŞ tarafından tutulur.

Yarışma
MADDE 6 –(1) Yarışma, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, tamamı TEİAŞ personelinden olmak üzere, bir başkan ile en az dört asil üyeden oluşur. Ayrıca, asil üye veya üyelerin bulunamadığı hâllerde asil üye yerine görev yapmak üzere en az iki yedek üye daha belirlenir. Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imzalanır. Asil üyeler yarışma sonuçlandırılana kadar başka bir konuda görevlendirilemezler.
(2) Teklifler kapalı zarf ile alınır. Tekliflerde, GES Eksiltme Bedeli teklif miktarı virgülden sonra bir haneden fazla olmamak üzere ABD dolar cent olarak rakam ve yazı ile açık olarak yazılır. Rakam ve yazı ile yapılan teklif miktarının farklı olması hâlinde, yazılı miktar esas alınır.
(3) Komisyon başkanı yarışma oturumunu, davet edilen şirketlerin mevcut bulunan temsilcilerinin katılımıyla açar ve katılanların imzalarını almak suretiyle katılımcıları tutanakla tespit eder. Oturumda ilk olarak belgeler kontrol edilir ve herhangi bir belgenin eksik olması, uygun olmaması veya TEİAŞ’ın internet sayfasında ilan edilen bilgilerle uyumsuzluk bulunması hâlinde söz konusu teklif geçersiz sayılır. Geçersiz sayılan teklife ilişkin ikinci kapalı zarf açılmaz. Komisyon, istenilen belgelerin geçerliliğine ilişkin inceleme sonucunu bir tutanakla tespit eder. Oturumda sadece bir şirketin sunduğu belgelerin geçerli olduğunun tespiti hâlinde, seçim işlemi, söz konusu şirket lehine GES Eksiltme Bedeli teklifi esas alınarak bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
(4) GES Eksiltme Bedeli tekliflerini içeren kapalı zarflar, yarışmaya katılan şirket temsilcilerinin huzurunda açılarak kayda alınır. Kayda alınan teklifler, aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezi bazında sıralanır. Öncelikle çakışan veya kesişen alanın kim tarafından kullanılacağının ve sonrasında aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezine yapılan başvurular arasından söz konusu aynı bölge ve/veya aynı trafo merkezinin GES bağlanabilir kapasitesini kullanmaya hak kazanan proje/projelerin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılır:
a) En yüksek GES Eksiltme Bedeli teklif eden projeden başlamak üzere sıralama öncelikle bölge bazında daha sonra da Trafo Merkezi bazında yapılır.
b) Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek GES Eksiltme Bedeli teklif eden proje sıralamaya alınır, diğerleri sıralama dışı kalır.
c) Kesişen projeler olması durumunda ise, daha yüksek GES Eksiltme Bedeli teklifi veren proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler sırasıyla değerlendirilmeye alınır.
ç) Ayrı trafo merkezlerinde yarışmaya katılacak olan ancak kesişen veya çakışan alanlara sahip projelerin yarışması yapılırken;
1) Kesişen veya çakışan alana sahip bir proje, yarıştığı trafo merkezinde bağlantı hakkı elde edecek bir teklif vermiş ise kendisinden daha yüksek GES Eksiltme Bedeli teklifi veren ancak başka bir trafo merkezinde yarışan ve bağlantı hakkı elde edemeyen bir proje ile kesişiyor/çakışıyorsa; bağlantı hakkı elde eden proje kesişen veya çakışan alanın sahibi olur.
2) Eğer kesişen ve çakışan alanlara sahip farklı trafo merkezlerinde yarışan projeler aynı anda bağlantı hakkı kazanmış iseler, o zaman bu projeler arasında en yüksek teklifi veren proje çakışan veya kesişen alanın sahibi olur.
d) Dördüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentleri hükümlerine göre yapılan işlemler sonrasında yarışma dışında kalan teklifler, (a) bendine göre yapılan sıralamadan çıkarılır.
e) Sıralanan teklifler içinde GES bağlanabilir kapasitesini aşan ilk teklif sahibi şirketten, GES Eksiltme Bedeli teklifini değiştirmeksizin proje kurulu gücünü kalan GES bağlanabilir kapasitesine indirmesi talep edilir. Bu talep, ilgili şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından kabul edilmezse veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler yarışmaya ilişkin toplantıya katılmamış ise, sıralamadaki bir sonraki şirketin teklifi, aynı koşullarla kendi teklif fiyatı üzerinden değerlendirilir. Bu işlem, kalan GES bağlantı kapasitesine ulaşılana kadar tekrarlanır.
f) Eşit teklifler bulunması ve teklif sahibi şirketler arasında seçim yapılmasının gerekmesi hâlinde, bu kapsamdaki şirketlerden aynı oturumda kapalı zarf ile yeniden teklif alınır ve kendi aralarında değerlendirme yapılır. Şirketler tarafından verilecek yeni teklifler, ilk teklif tutarından düşük olamaz.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında yapılan işlemler sonucunda belirlenen en yüksek GES Eksiltme Bedeli teklifini veren şirket/şirketler sisteme bağlantı hakkı kazanır.
(6) Kapalı zarf usulü ile belirlenen en yüksek teklif sahibi ve diğer teklif sahibi şirketler bir tutanakla tespit edilir ve tutanak yarışma komisyonunca imzalanır.

Yarışmadan sonraki iş ve işlemler
MADDE 7 – (1) Yarışma sonuçları TEİAŞ’ın bağlantı görüşleri ile birlikte EPDK’ya bildirilir. Yarışmayı kazanan GES/GES’lerin kurulu gücüne göre Trafo Merkezinin yüksek gerilim veya orta gerilim barasına bağlantısı TEİAŞ ve ilgili Dağıtım Şirketi görüşleri çerçevesinde belirlenir.
(2) Yapılan yarışma sonucunda, yarışmaya katılmayan, katılan ancak belgeleri geçersiz ya da eksik olan ve en yüksek teklifi veren şirket/şirketlerin unvanları, teklif miktarları ile komisyon tarafından gerekli görülecek diğer hususlar, TEİAŞ tarafından otuz gün içerisinde EPDK’ya bildirilir.
(3) Yarışma sonucunda sisteme bağlantı hakkı elde edemeyen şirketlerin teminat mektupları, şirketleri temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilere tutanakla iade edilir. Sisteme bağlantı hakkı elde eden şirketin teminat mektubu ise; üretim tesisinin tamamının işletmeye geçmesi ile birlikte şirkete iade edilir. Yarışmayı kazanan şirketin teminat mektubu, bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya yapılan lisans başvurusunun mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında EPDK tarafından reddedilmesi hâlinde TEİAŞ tarafından irat kaydedilir.
(4) GES’in geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında sona ermesi veya iptal edilmesi durumunda, söz konusu üretim tesisi için TEİAŞ’a sunulmuş bulunan banka teminat mektubu irat kaydedilir.
(5) Yarışmayı kazanan şirket, Kanunda belirlenen süre boyunca YEK destekleme mekanizmasından çıkma talebinde bulunamaz.
(6) Yarışmaya katılan şirketlere lisans verilmesine ilişkin tüm hak ve yetkiler EPDK’ya aittir.

YEK desteklenme mekanizmasına tabi GES lisans sahibine uygulanacak fiyat
MADDE 8 – (1) Yarışmayı kazanan şirkete, GES’te üretilen kWh başına ABD Dolar Cent olarak uygulanacak fiyatın hesaplanması için aşağıdaki formül uygulanır:
FİYAT = Kanunun 1 sayılı cetvelinde yer alan ilgili fiyat – GES Eksiltme Bedeli

GES eksiltme bedeli anlaşması
MADDE 9 – (1) Lisans verilmesi EPDK tarafından uygun bulunan şirket ile TEİAŞ arasında EPDK tarafından belirlenen süre içerisinde Ek-3’te yer alan GES Eksiltme Bedeli Anlaşması imzalanır. GES Eksiltme Bedeli Anlaşması imzalanmazsa, TEİAŞ, ilgili şirket tarafından kendisine sunulan banka teminat mektubunu irat kaydeder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.


Ek-1
TAAHHÜTNAME
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE
1) Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılmış Lisans Başvurularından Sisteme Bağlanacak Tüzel Kişinin Belirlenmesi İçin Yapılacak Yarışmaya katılmak üzere yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında sunmuş olduğumuz bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu,
2) Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz veya lisans başvurumuzun EPDK tarafından reddedilmesi veya lisansımız kapsamındaki üretim tesisinin geçici kabulü yapılmadan lisansının mücbir sebepler ya da gerekçeleri EPDK tarafından uygun bulunan hâller dışında herhangi bir nedenle sona ermesi veya iptal edilmesi hâllerinde, TEİAŞ’a sunmuş olduğumuz banka teminat mektubunun TEİAŞ tarafından irat kaydedileceğini,
kabul ve taahhüt ederiz.
Tüzel Kişi Adı
İlgili Proje Adı ve EPDK Arşiv Numarası
Tüzel Kişiyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya Kişilerin
Adı-Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih


Ek-2
TEKLİF MEKTUBU FORMU
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNE
Teklif sahibinin:
Ticari unvanı    :
Açık tebligat adresi   :
Teklife konu projenin adı   :
Teklife konu projenin EPDK arşiv numarası   :
İdarenizce ……/……/…….. tarihinde yapılacak olan yarışmada; ……………GES Projesi için, üretilen kilowatsaat (kWh) başına GES Eksiltme Bedeli teklifi verilmesiyle ilgili bütün belgeler ve mevzuat tarafımızdan tamamen okunmuş ve incelenmiş olup, bütün şartlarıyla kabul edilmiştir.
………..GES projesinde yıllık üretilecek net elektrik enerjisi için kilowatsaat (kWh) başına ……… (rakam/yazı ile) ABD Dolar cent eksiltme bedelinin Kanunda belirtilen süre boyunca uygulanmasını kabul ve taahhüt ederiz.
Adı Soyadı
İmza
Tarih: .../.../.............


Ek-3
GES EKSİLTME BEDELİ ANLAŞMASI

MADDE 1: Bu Anlaşmada; “Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği” hükümleri geçerli olup; anlaşma bu hükümler doğrultusunda yapılan yarışma sonucunda ……………TM üzerinden sisteme bağlantı hakkı kazanan, isim ve/veya unvanı ile ikametgâh adresi aşağıda belirtilen şirkete ait ......................... üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren Kanunda belirtilen süre boyunca Kanuna Ek’li 1 Sayılı Cetvel’deki fiyatlardan eksiltmeyi taahhüt ettiği GES Eksiltme Bedeli ve GES’in ürettiği enerjiye uygulanacak fiyat ile ilgili hüküm ve şartları içermektedir.


MADDE 2: Tesise ait teknik bilgiler ve Şirketin bağlantı hakkı kazandığı GES projesinde üretilecek her bir kWh enerjiye uygulanacak fiyat aşağıdaki gibidir.
Tesisin Adı ve Adresi:
Bağlantı Noktası (TM):
Gerilim Seviyesi (kV):
Kurulu Gücü (MW):
Teklif Edilen GES Eksiltme Bedeli (ABD Dolar cent/kWh):
GES’in ürettiği enerjiye uygulanacak fiyat (ABD Dolar cent/kWh) = Kanuna Ek’li 1 Sayılı Cetvel’de belirlenen fiyat - GES Eksiltme Bedeli

MADDE 3: Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından dolayı doğacak veya çıkacak anlaşmazlıkların çözümüne Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 4: Projelerde öngörülen gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hâlinde, GES Eksiltme Bedelinde herhangi bir değişiklik kabul edilmeyecektir.

MADDE 5: Mevzuat hükümlerine aykırılıktan doğacak tüm sorumluluklar Şirkete aittir.

MADDE 6: Bu anlaşma kapsamında GES’in ürettiği enerjiye uygulanacak fiyata ilişkin süre üretim tesisinin ilk ünitesinin geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren on yıldır.

MADDE 7: Bu anlaşma, Şirketin EPDK’dan aldığı lisansında belirtilen tarihte yürürlüğe girecektir.
Tarih: .../.../.............

Taraflar   TEİAŞ   Şirket
Adresleri   Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
İnönü Bulvarı No:27 Kat: 18
Bahçelievler/ANKARA   
Temsile Yetkili Kişiler   

   
İmzalar   

   


Kullanıcı avatarı
Solar
Mesaj Panosu Yöneticisi
 
İleti: 125
Kayıt: 07 May 2009, 16:47


Fotovoltaik Sistemler

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron